Blog & Review

ขั้นตอนยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 ทำตามนี้รับเงินภายใน 5 วัน || Lifestyle

By Admin | 6 มกราคม 2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน
 
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์
เป็นลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน
ผู้ประกันตนต้องไม่ได้ทำงานเนื่องจากมีคำสั่งจากทางราชการปิดสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันโรคระบาด หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ
 
สามารถแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 
ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด 19

ประกันสังคม , โควิด-19 , ขอรับสิทธิ

 

1.ส่วนของลูกจ้าง
ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถdownload แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง
**งดการเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม**
 
2.ส่วนของนายจ้าง
2.1บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว
2.2รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น
หากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

ประกันสังคม , โควิด-19 , ขอรับสิทธิ